Antikoagulační dieta - dieta při Warfarinu

Něco málo na úvod

Warfarin a heparin jsou tzv. antikoagulační léky (= léky proti srážení krve). Bývají proto lékařem zpravidla indikovány v případech, kdy by zvýšená srážlivost krve mohla pacienta ohrožovat na zdraví. Jedná se tedy často o pacientech po trombóze či ohrožených jejím vznikem, např. u kardiálně nemocných (transplantace srdeční chlopně atd.). Krátkodobá antikoagulační léčba se volí u pacientů částečně imobilizovaných. Jednoduše řečeno, převládá-li obava z rizika nechtěné aktivace koagulace, je zapotřebí ji farmakologicky (pomocí léků) tlumit.

Cílem této diety je tedy omezení vitaminu K v potravě, aby byl účinek warfarinu co největší.

Strava by se měla podávat pravidelně, přibližně 5-6x denně, aby nedocházelo k výkyvům vitaminu K v jeho příjmu. Je nutné dodržovat doporučenou denní dávku vitamínu K, příjem by neměl být ani výrazně vyšší ani nižší. Doporučená denní dávka vitamínu K je pro muže kolem 80 μg, pro ženy 70 μg. Setkáváme se nicméně s různými doporučenými hodnotami příjmu vitaminu K, tudíž se vždycky zeptejte svého ošetřujícího lékaře na pro vás optimální dávkování.

Krev a proč jí máme

Krev je složená z krevní plasmy (tekutá složka) a krevních elementů. Mezi krevní elementy patří červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky. Krev v těle proudí v cévách (žíly, tepny a kapiláry) a pokud je stěna cévy porušena, dojde ke krvácení. V tuto chvíli je pro nás velmi důležitá hemostáze (= zástava krvácení), která tělo chrání před ztrátou krve. Pokud by však docházelo k aktivaci hemostáze, i když tělo není ohroženo krvácením, mohlo by docházet k nežádoucím vznikům krevních sraženin (trombů), které ucpávají cévy a pokud se uvolní, mohou i zablokovat cévu, která kyslíkem zásobuje jeden z životně důležitých orgánů (srdce, mozek, ...), což může vést až ke smrti.

Srážení krve

Koagulace (srážení krve), je komplexní proces, který se teď pokusíme zjednodušeně nastínit. Pro koagulaci je nezbytná přítomnost tzv. koagulačních faktorů (proenzym - můžeme si je pro zjednodušení představit jako nůžky). Aby byl takovýto faktor aktivován a mohl tak být použit v procesu koagulace, musí být jiným, již aktivovaným enzymem, rozštěpen (vezmeme nůžky do rukou a stlačíme je - nůžky se otevřou).

Nicméně ne každý faktor je vhodný pro rozštěpení, protože nemá správnou stavbu (nůžkám např. chybí šroubek, který spojuje nože k sobě a nůžky tak nelze zmáčknou a otevřít). Aktivován může být pouze pokud jsou splněny dvě podmínky. V okolí je dostatek vápenatých iontů a na faktoru jsou navázány (upevněny) karboxylové skupiny. A tady už se dostáváme z velkému významu vitaminu K v procesu srážení krve. Aby mohly být v játrech připojeny karboxylové skupiny na náš faktor, musí být přítomno dostatečné množství vitaminu K.

A právě warfarin působí na tuto fázi koagulační kaskády, protože tlumí funkci vitaminu K. Pokud jej tedy pacient užívá, koagulační faktory se dále syntetizují, ale nejsou funkční, tzn. že koagulace se zastaví v tomto kroku a dále nepokračuje (nůžkám chybí šroubek).